ปัญหาหนักใจของ LGBTQ

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของหลายๆคนก็คือปัญหาทางเพศซึ่งมีอยู่หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น ความสับสนต่างๆ การมีความรักใคร่ชอบพอคู่รักที่เป็นเพศเดียวกับตน เป็นต้น ในสมัยก่อยการรักเพศเดียวกันถือเป็นเรื่องผิด มีการแบนและห้ามผลิต Jav Uncen เกย์ Jav Uncenเลสบี้ยน เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ในปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจให้คนอื่นเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนรักเพศเดียวกัน ส่วนการผลิตJav Uncenก็เปิดกว้างมากขึ้นด้วย ถึงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ก็ยังมีปัญหาที่น่าสนใจอื่นๆอีก

 

  1. ลักษณะปัญหาทางเพศ สถานภาพทางเพศเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่กำเนิด สถานภาพทางเพศก็อาจจะมิใช่ปัจจัยกำหนดความเป็นชายเป็นหญิงได้อย่างแท้จริงทั้งหมด เนื่องจากบุคคลบางกลุ่มอาจเกิดการเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะปัญหาทางเพศได้ดังนี้

 

  1. ความสับสนในความเป็นชายหญิง จะเริ่มต้นในวัยเด็ก โดยเด็กผู้ชายอายุ 3-6 ปี บางคนชอบเล่นตุ๊กตา ชอบแสดงท่าทางคล้ายผู้หญิง แต่พออายุ 12-13 ปีความรู้สึกและการแสดงออกอย่างนี้อาจหายไปเลย
  2. ความเบี่ยงเบนทางเพศ ( Sexual Deviations ) คือ กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกติซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

2.1) ปฏิเสธเพศ ( Transexual ) คือ ผู้ที่ไม่พอใจและไม่ยอมรับในเพศที่แท้จริงที่มีมากำเนิด รวมทั้งมีความเชื่อว่าเพศที่ปรากฏทางร่างกายของตนไม่ถูกต้อง ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับเพศชายโดยชาย เหล่านี้จะมีลักษณะท่าทางการแสดงออกเป็นเพศหญิง

2.2) รักร่วมเพศ ( Homosexual ) คือ ผู้ที่มีความพึงพอใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ได้แก่ ชายรักชาย และหญิงรักหญิง 1) ชายรักชาย หรือเกย์ ( Gay ) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เกย์คิง หมายถึง ผู้ที่แสดงบทบาททางเพศเป็นชายหรือฝ่ายกระทำเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ เกย์ควีน หมายถึง ผู้ที่แสดงบทบาททางเพศเป็นหญิงหรือฝ่ายถูกกระทำเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 2) หญิงรักหญิง หรือเลสเบี้ยน (Lesbian ) คนไทยมีคำเรียกดั้งเดิมว่า อัญจารี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทอม หมายถึง การแสดงออกภายนอกมีลักษณะภายนอกเป็นชาย ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ ดี้ หมายถึง การแสดงออกภายนอกจะมีลักษณะเป็นหญิง

2.3) รักสองเพศ ( Bisexuality ) หมายถึง ผู้ที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งกับเพศชาย และเพศหญิง ภาษาชาวบ้านนิยมเรียกว่า พวกกระแสสลับ

เธอเป็นเรื่องที่ดีที่จะเรียนรู้และเข้าใจปัญหาทางเพศ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน บางคนแค่เห็นJav Uncenเกย์ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแล้ว แต่บางคนกลับมองว่าJav Uncenเกย์มันก็แค่ Jav Uncen ประเภทหนึ่งเท่านั้น สุดท้ายแล้วกาลเวลาจะทำให้มุมมองของคนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น